Skip to main content

Ame­ri­ka­lı bi­lim in­san­la­rı 11 yıl bo­yun­ca 50-79 ya­şın­da­ki me­no­po­za gir­miş 90 bin 137 ka­dı­nın sağ­lık du­ru­mu­nu in­ce­le­di.